top of page

AURA

Hou de Sousa
Sculpture trio element.
Washington Metropolitan Area Transit Authority's Headquarters
Washington, DC, USA
WMATA
Installed 2022

bottom of page